مدیر محصول هستم. به ساختن چیزهای جدید و کندوکاو در مسائل علاقه دارم.
سابق بر این از ۱۳۹۲ در علی بابا، تخفیفان، نوبار و  ماهنامه پیوست  کار کردم. بهمن ۹۵ استارتاپ می‌بریم را راه اندازی کردم که پس از دوسال منحل شد. در TMC به بیش از ۲۰ ایده و کسب و کار برای تولید و تحلیل اولیه محصولشان کمک کردیم.