۳۶۶ روز زندگی نزدیک با سایه‌ی یک آرامش دور‌

روز سیصد و شست و پنجم بعضی وقتها در خیالاتم به گذشته ها می روم و سعی میکنم همه چیز را درست کنم. تمام تلاشم را می‌کنم، عصبانیتم را می کشم، خودم را لال می‌کنم. اما وقتی همه چیز را درست کردم تازه به یاد می‌آورم خیلی وقت است دیگر چیزی برای تغییر دادن وجودContinue reading “۳۶۶ روز زندگی نزدیک با سایه‌ی یک آرامش دور‌”